Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, informujemy, iż:

Administrator

MOGILSKA MED SP. Z O.O. SP.K, adres: ul. Wacława Lipińskiego 3A, 30-349 Kraków

Kontakt telefoniczny: +48 797 012 012

Kontakt e-mail: biuro@mogilska-med.pl


Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Dorotę Gross z którą kontakt w sprawach ochrony Pani/Pana danych
i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest poprzez e-mail: iod[at]mogilska-med.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Cele i zakres

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zapewnienia opieki zdrowotnej,
 • świadczenia usług medycznych,
 • zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
 • weryfikacji danych,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • realizacji praw Pani/Pana jako pacjenta,
 • opieki około obsługowej,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności,
 • dowodowym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • realizacji obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości,
 • świadczenia usług marketingowych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., na podstawie Pani /Pana zgody,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie realizacji świadczonych usług,
 • na mocy art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, na podstawie objęcia opieką medyczną,
 • na mocy art. 25 pkt. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, na podstawie objęcia opieką medyczną,
 • na mocy art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, na podstawie obowiązującej dokumentacji (w tym medycznej),
 • na mocy art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.3 RODO, art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, na podstawie zarządzania dokumentacją medyczną,
 • na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jako spełnienie obowiązków podatkowych,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie poprawy jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora) – monitoring wizyjny, monitoring rozmów.
 • Zakres danych osobowych obejmuje:
  • przekazane przez Panią/Pana informacje niezbędne do identyfikacji, kontaktu oraz wywiadu przeprowadzonego z lekarzem,
  • przekazaną przez Panią/Pana dokumentację medyczną,
  • otrzymane wyniki badań i konsultacji,
  • nagrania z monitoringu wizyjnego.

Odbiorcy danych

 • Odbiorcami Pani/Pana danych są:
  • inne podmioty lecznicze współpracujące w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
  • dostawcy zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług / zarządzania MOGILSKA MED SP. Z O.O. SP.K (w tym dostawcy usług teleinformatycznych, usług kurierskich / pocztowych, wyposażenia, inne),
  • dostawcy usług prawnych i doradczych,
  • osoby upoważnione przez Panią̨/Pana w ramach realizacji praw pacjenta.

            Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Czas przetwarzania

 • Okres przetwarzania danych osobowych:
  • w celu realizacji usługi przechowywane są przez okres 20 lat od dnia dokonania w dokumentację ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający Kodeksu cywilnego;
  • na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowywane są przez okres 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • uzyskane na podstawie zgody, są przetwarzane do momentu jej wycofania;
  • po upływie w/w okresów lub w przypadku z rezygnacji z niektórych usług Pani/Pana dane podlegają animizacji lub usunięciu.

Prawa i zgody

 • Prawa osób których dane dotyczą:
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych:
  • w celu rejestracji Pani/Pana na wizytę jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  • w przypadku dokonywania rejestracji pacjent jest proszony o podanie numeru telefonu w celu potwierdzenia umówionej wizyty oraz ewentualnego kontaktu w przypadku zmiany terminu tej wizyty.
 • Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania numeru, może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  • w pozostałym zakresie wyrażenie zgody na oferowane usługi marketingowe jest dobrowolne i może być w każdym momencie odwołane poprzez wysłanie informacji na adres kontaktowy biuro@mogilska-med.pl.

Profilowanie

 • Administrator informuje, że pozyskane dane osobowe nie będą w żaden sposób podlegały automatycznemu profilowaniu.
Godziny rejetracji
pon.-pt. 10:00 - 18:00

pon.-pt. 8:00 - 20:00
(Po wcześniejszej REJESTRACJI)
Rejestracja
tel. 797 012 012 / 12 881 08 01
recepcja@mogilska-med.pl
Lokalizacja
ul. Mogilska 120b,
31-445 Kraków
Dojazd
5, 9, 10, 44, 52, 73
124, 128, 424