REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI INTERNETOWEJ


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Rejestracji Internetowej a także stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest:

Mogilska-Med Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków, identyfikująca się numerami: KRS 0000793624, REGON 383819944, NIP 6762568015,

która decyduje o celach i środkach związanych z obsługą pacjentów.

 1. Celem wdrożenia Systemu rejestracji internetowej jest umożliwienie Pacjentom dostępu do dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne świadczone przez placówkę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady umożliwiające dokonanie rezerwacji na planowe konsultacje specjalistyczne poprzez System Rejestracji Internetowej.
 3. Korzystanie z systemu Rejestracji możliwe jest dopiero po akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej https://mogilska-med.pl na żądanie Użytkownika udostępniany jest również w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie
  i utrwalenie jego treści.
 5. Zawiadomienia o każdorazowej zmianie treści Regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronie internetowej https://mogilska-med.pl

§ 2 „Nota prawna”


Niżej wymienionym określeniom należy przypisać następujące znaczenie:

 1. Administrator Portalu:

Mogilska-Med Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków, identyfikująca się numerami: KRS 0000793624, REGON 383819944, NIP 6762568015,

zwana w dalszej części regulaminu jako MOGILSKA-MED.

 1. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną zapewniająca dostęp do Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa jest świadczona za pośrednictwem Portalu wyłącznie w celu umożliwienia Pacjentom dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.
 2. Portal/Serwis – Strona WWW prezentująca informacje o firmie oraz jej usługach oraz umożliwiająca dostęp Użytkownikowi Systemy Rejestracji On-Line, umożliwiający rejestrację internetową na wybrane usługi medyczne w podmiotach należących MOGILSKA-MED.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna (pacjent), która korzysta z Usługi poprzez Portal w celu rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne
 4. Użytkownik Portal/Serwis na życzenie ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które mogą być edytowalne lub wykasowane z godnie z jego życzeniem.
 5. Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Konta MOGILSKA-MED, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora Portalu, jako administrator danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia RODO w celu świadczenia Usługi za pośrednictwem Portalu.
 6. Pacjent – osoba fizyczna, która zamierza zarejestrować się na wybrane usługi medyczne za pośrednictwem Portalu i która z chwilą założenia Konta staje się Użytkownikiem Portalu 

§ 3 Rejestracja na Portalu

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  • zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 2. Rejestracja https://mogilska-med.pl. Zarejestrowanie się do Systemu Rejestracji Internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:
  • wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Usługi w sposób dobrowolny i świadomy,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją usługi rejestracji internetowej przez podmioty należące do MOGILSKA-MED.
 4. Rezerwacja usług w Systemie Rejestracji Internetowej możliwa jest przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, informacja o złożonej rezerwacji zostaje wysłana na podany adres e-mail podany podczas rejestracji. MOGILSKA-MED zastrzega sobie prawo możliwość potwierdzenia i weryfikacji złożonej rezerwacji On-Line droga telefoniczną.

§ 4 Zasady korzystania z Usługi

 1. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Zalecane jest używanie przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (Internet Explorer wersja 9 i wyżej) Safari, Microsoft Edge lub inne.
 2. Za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej pacjent ma możliwość umówić się na dostępny termin wizyty.
 3. MOGILSKA-MED zastrzega sobie prawo do udostępniania w systemie rejestracji on-line tylko wybranej części usług medycznych.
 4. System Rejestracji Internetowej udostępnia możliwość zarezerwowania wizyty w okresie maksymalnie na miesiąc następny od daty bieżącej. Rejestracja internetowa odbywa się w godzinach 24 godz. na dobę.
 5. Pacjent otrzymuje informację o potwierdzeniu dokonanej rezerwacji wizyty lub o jej anulowaniu w postaci wiadomości na podany adres e-mail lub/oraz jeśli poda swój numer telefonu potwierdzenie otrzyma w wiadomości SMS. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie systemu poczty elektronicznej Użytkownika, którego skutkiem jest brak otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
 6. Przed wizytą pacjent drogą telefoniczną ustala miejsce i powód wizyty z lekarzem. W przypadku pozytywnej decyzji lekarza pacjent otrzymuje od lekarza link do formularza płatności na stronie za pomocą, którego przekazuje informacje niezbędne do przyjazdu lekarza oraz dokonuje płatności za wizytę.

§ 5 Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo zarządzać zgromadzonymi danymi, w tym może, modyfikować i usuwać dane.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi za pośrednictwem portalu wyłącznie w celu dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.
 3. Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Administrator obsługuje Portal oraz świadczy usługę dostępu do konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych Użytkownika lub danych zamieszczonych na koncie, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe wskutek działania siły wyższej.
 4. Faktyczny termin realizacji wizyty umówionej za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej może nie pokrywać się z terminem wynikającym z rejestracji internetowej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzane przy użytkownika konta dane są fikcyjne, Administrator ma prawo ich usunięcia.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi rejestracji internetowej. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. W celu szybkiego rozpoznania reklamacji, powinna ona zawierać następujące informacje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Użytkownika na Portalu,
  • uwagi Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  • ewentualnie sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.

§ 8 Przechowywanie danych

 1. Administratorem Systemu Rejestracji Internetowej, a także stroną decydującą o celach i środkach zabezpieczeń tego systemu jest:

Mogilska-Med Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków, identyfikująca się numerami: KRS 0000793624, REGON 383819944, NIP 6762568015,

zwana dalej jako Administrator lub MOGILSKA-MED.

która zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi rejestracji internetowej oraz udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie
z obowiązującym prawem. Administrator może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.

 1. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych zapisanych w Bazie Kont.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.
 3. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.
 4. Dane obowiązkowe to imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub telefonu.
 5. Dane są niezbędne do realizacji usługi.
 6. Dane są usuwane do 24 miesięcy po zrealizowaniu Usługi, lub z chwilą przeniesienia danych do dokumentacji medycznej Użytkownika prowadzonej przez MOGILSKA-MED. Administrator przechowuje dane Użytkownika w dokumentacji medycznej przez czas ustalony przepisami prawa (aktualnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu).
 7. Dane nie podlegają automatycznym decyzją ani profilowaniu, nie są przekazywane poza EOG.
 8. Pacjentowi przysługują prawa wynikające z RODO oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849)
 9. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne na oficjalnej stronie wraz z kontaktem do Administratora serwisu oraz Inspektora Ochrony Danych.

§ 9 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik w każdej chwili uprawniony jest do rezygnacji z świadczenia usług rejestracji internetowej. W rezygnacji z usług i usunięcia jego danych, Użytkownik przesyła z adresu e-mail podanego przy rejestracji, na adres recepcja@mogilska-med.pl informację o chęci zamknięcia konta.
 2. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
  • zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie,
  • wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem. 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail: recepcja@mogilska-med.pl.
  MOGILSKA-MED zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://mogilska-med.pl.
Godziny rejetracji
pon.-pt. 10:00 - 18:00

pon.-pt. 8:00 - 20:00
(Po wcześniejszej REJESTRACJI)
Rejestracja
tel. 797 012 012 / 12 881 08 01
recepcja@mogilska-med.pl
Lokalizacja
ul. Mogilska 120b,
31-445 Kraków
Dojazd
5, 9, 10, 44, 52, 73
124, 128, 424