1. Administratorami Pani/Pana danych będzie:

Mogilska-Med Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków

Zwanymi dalej „administratorem” lub „Mogilska-Med”

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Dorotę Gross z którą kontakt w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest poprzez e-mail: iod[at]mogilska-med.pl pisemnie na adres naszej siedziby.

 • Cele, podstawy i zakres przetwarzania danych przez MOGILSKA-MED

3.1.  Czynności związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • zapewnienie opieki zdrowotnej,
 • świadczenie usług medycznych,
 • zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • weryfikacja danych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • realizacja praw Pani/Pana jako pacjenta,
 • opieka około obsługowa,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratorów działalności,
 • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • realizacja obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości,
 • świadczenie usług marketingowych,
 • dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług,
 • prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz rozmów przychodzących,
 • w związku z korzystaniem z funpage’a,
 • prowadzenie sklepu.

3.2.  Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez MOGILSKA-MED wynika z działań podejmowanych przez Panią/Pana w zakresie niżej wymienionych usług lub czynności.

Cel przetwarzania danychPodstawa przetwarzania i okres przechowywania danychMaksymalny  zakres przetwarzanych danych
konsultacje,                                     zabiegi, rejestracja pacjentaArt. 9 ust. 2 lit. h) RODO – ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH                                                                       Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji medycznej (20lat).imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email
e-receptaArt. 9 ust. 2 lit. h) RODO – ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH                                                Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w związku z przechowywaniem e-recepty (5lat)imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email
marketing, w tym informacje o produktach, usługach oraz o specjalnych akcjach promocyjnych oferowanych przez MOGILSKA-MEDArt. 6 ust. 1 lit. a) – ZGODA                                                                                     Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.adres IP, imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.
dochodzenie prawArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES
Dane przechowywane są do momentu wygaśnięcia praw lub roszczeń związanych z wykonywaniem usług.
dane niezbędne do prowadzenia postępowania
opinia klientaArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES Dane przechowywane są wraz z dokumentacją pacjenta, do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Imię i nazwisko, nr telefonu, adres email
monitoring
wizyjny i audio
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES
Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30dni. Dane z monitoringu audio przechowywane są przez okres 2 lat.
dane z monitoringu wizyjnego na terenie Administratora, dane pochodzące z nagrania rozmów przychodzących oraz wychodzących.
korespondencjaArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA
Dane pochodzące z korespondencji przechowywane są przez okres 2 lat.
dane identyfikacyjne, imię i nazwisko adres pocztowy, adres e-mail, IP, dane pochodzące z korespondencji
Facebook oraz opinia klientaArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – UZASADNIONY INTERES Dane przechowywane są na portalu przez administratora, do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.Imię i nazwisko, adres email, treść wpisu
 • Dane po upływie wymienionych okresów są trwale usuwane lub podlegają animizacji.

3.3.  Przepisy prawa:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2015 roku o działalności leczniczej;
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Odbiorcami Pani/Pana danych są:
  • inne podmioty lecznicze współpracujące w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
  • dostawcy zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług / zarządzania MOGILSKA-MED (w tym dostawcy usług teleinformatycznych, usług kurierskich / pocztowych, wyposażenia, inne),
  • dostawcy usług prawnych i doradczych,
  • osoby upoważnione przez Panią̨/Pana w ramach realizacji praw pacjenta
  • odbiorcami danych w zakresie pozostawienia opinii o placówce na platformach internetowych są właściciele tych platform – Meta Platforms, Inc; Google LLC,  będący jednocześnie odrębnym administratorem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Profilowanie danych.

6.1.  Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w zakresie obsługi strony internetowej i będą polegały
na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie internetowej. Szczegóły opisane są w POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES https://mogilska-med.pl/polityka-prywatnosci/

6.2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji przez MOGILSKA-MED, w tym o profilowanie polega na zasadach tworzenia preferencji pacjentów celem dostosowania usług do potrzeb pacjenta oraz przygotowania przekazywanej treści marketingowej. Administrator zapewnia, że w trakcie profilowania nie sięga do Pani/ Pana dokumentacji medycznej.

Zawsze jednak ma Pani/Pan prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co Pani/ Panu zapewniamy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

 • Pani/Pana prawa
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oświadczenie Administratora

MOGILSKA-MED oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nich środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

W celu realizacji praw lub uzyskania informacji związanej z ochroną danych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: iod[at]mogilska-med.pl

Szczegółowe informacje będą dostępne w każdej placówce MOGILSKA-MED

Godziny rejetracji
pon.-pt. 10:00 - 18:00

pon.-pt. 8:00 - 20:00
(Po wcześniejszej REJESTRACJI)
Rejestracja
tel. 797 012 012 / 12 881 08 01
recepcja@mogilska-med.pl
Lokalizacja
ul. Mogilska 120b,
31-445 Kraków
Dojazd
5, 9, 10, 44, 52, 73
124, 128, 424